Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Risico en eigendomsovergang
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 – Levering
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Recht om voorwaarden te veranderen
Artikel 18 – Privacy
Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Hierna genoemd JOZ Amsterdam.
2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met JOZ Amsterdam.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor een verkoop op afstand van producten, tot en met sluiten van de overeenkomst uit.
4. Bedenktijd: de termijn (8 dagen) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Dag: kalenderdag
7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

JOZ Amsterdam
Huidenstraat 26
1016ET Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20 620 79 39
Emailadres: info@jozamsterdam.nl
kvk-nummer: 77651200
btw-nummer: 001961240 B 03

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, elk aanbod op deze website en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen JOZ Amsterdam en Consument.


ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Het gehele aanbod van JOZ Amsterdam is vrijblijvend en JOZ Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die JOZ Amsterdam gebruikt zijn waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JOZ Amsterdam niet.
3. De consument heeft recht op een herroepingstermijn van veertien (8) dagen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JOZ Amsterdam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JOZ Amsterdam is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JOZ Amsterdam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. JOZ Amsterdam kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JOZ Amsterdam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. JOZ Amsterdam zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van JOZ Amsterdam waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
• indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 8 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JOZ Amsterdam mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om aard en kenmerken van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument alle labels, prijskaartjes, stickers en dergelijke aan het product bevestigd laat en het product alleen past en niet draagt/gebruikt.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als niet is voldaan aan het in lid 1 gestelde.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 –UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan JOZ Amsterdam.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 8 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het recht op herroeping vervalt wanneer:
• Het product gedragen of gewassen is;
• Niet meer voorzien is van originele labels;
• De consument zelf geprobeerd heeft een gebrek te herstellen;
• De gebruiksaanwijzing/ en of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;
• JOZ Amsterdam zal binnen 8 dagen nadat een product in goede staat retour
ontvangen is, het volledige aankoopbedrag rechtstreeks op de bankrekening terug storten;
• JOZ Amsterdam zal eventueel problemen zo snel mogelijk oplossen.
Vragen/mededelingen of klachten betreffende een bestelling kan per e-mail
kenbaar gemaakt worden op info@jozamsterdam.nl. De melding moet voorzien zijn van naam, en bij JOZ Amsterdam bekende email-adres.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 –VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. JOZ Amsterdam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Trade Studio de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10– DE PRIJS

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten.
5. JOZ Amsterdam geeft geen restitutie van prijsverschillen als een artikel op een later tijdstip wordt afgeprijsd.

ARTIKEL 11– RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Het risico voor de producten gaat over op moment van levering. Het eigendom van de producten gaat alleen over op Consument wanneer de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten.

ARTIKEL 12– NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1. JOZ Amsterdam staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. JOZ Amsterdam staat niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3. Iedere tekortkoming van JOZ Amsterdam in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortkomende partij
in verzuim is.
4. Wanneer JOZ Amsterdam in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
5. Een door JOZ Amsterdam, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 – LEVERING

1. Zodra JOZ Amsterdam de betaling van de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling verzonden via Post-NL naar het bij de bestelling aangegeven leveradres. Bestellingen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden. Mocht JOZ Amsterdam om een bepaalde redenen afwijken dan ontvangt de consument hiervan bericht via e-mail.
2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd zijn bij de consument. Wanneer dit niet gebeurd, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.
4. Het is toegestaan dat levering in gedeeltes wordt verzonden. Hier zijn geen extra verzendkosten aangebonden voor de consument.
5. JOZ Amsterdam probeert de website zo up to date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt JOZ Amsterdam zo spoedig mogelijk contact met de klant op.
6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan JOZ Amsterdam kenbaar heeft gemaakt.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij JOZ Amsterdam tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan JOZ Amsterdam bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKEHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van JOZ Amsterdam en het personeel en de producten van JOZ Amsterdam voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan (on)roerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. JOZ Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van JOZ Amsterdam
3. Iedere aansprakelijkheid van JOZ Amsterdam jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste van het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan JOZ Amsterdam verschuldigd is.

ARTIKEL 16– OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die JOZ Amsterdam niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan JOZ Amsterdam haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. JOZ Amsterdam heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
3. De consument wordt zo spoedig mogelijk per e-mail voor JOZ Amsterdam op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet bij JOZ Amsterdam bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

ARTIKEL 17 – RECHT OM VOORWAARDEN TE VERANDEREN

JOZ Amsterdam heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de Consument zijn geplaatst.

ARTIKEL 18 – PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van JOZ Amsterdam zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 77651200.